Kasko Sigortasý

Kasko ile aracýnýzýn uðrayacaðý zararlarý, hýrsýzlýk, yangýn, v.b. riskleri teminat altýna alýn, aracýnýzý gönül rahatlýðýyla kullanýn.

Özel Saðlýk Sigortasý

Yatarak ya da ayakta tüm tedavilerde, tahlil, teþhis, tedavi ve ilaç masraflarýnýzý teminat altýna alýn, saðlýðýnýzý riske etmeyin.

Konut Sigortasi

Konut Sigortasý evinizi, iþyerinizi, meskeninizi güvence altýna alýr, hesapta olmayan risklere karþý bütçenizi korur.

Bireysel Emeklilik

Rahat bir emeklilik dönemi için, çalýþma yaþamý süresince birikim yapýn, tasarruflarýnýzla emekliliðinizin tadýný çýkarýn,

Ýnsanlarýn daha güvenli ve daha emniyetli hayatlar yaþamasýna yardým etmek amacýyla 1993 yýlýndan bu yana sigorta çözümleri sunuyoruz.

Çözümlerimiz

- Seyahat Sigortasý

- Ýþyeri Sigortasý

- Saðlýk Sigortasý

- Kurumsal Sigorta Çözümleri

Bize Ulaþmak Ýçin

Libadiye Cad. Meþecik Sok. No:1 Kat:3 Üsküdar/ÝSTANBUL

+90.216 316 7646

info@bilginsigorta.net

(989) 806-7159